Dani demokratske kulture u viminacijumu: buđenje svesti i savesti

Centralni događaj ove višednevne manifestacije koja je deo projekta saveta evrope zbio se na arheološkom lokalitetu pored požarevca gde su se okupili učenici iz Srbije i regiona, profesori i stručnjaci

Plava košulja, plavi sako, dva bedža i oko vrata identifi-kaciona kartica. Ozbiljan, prilazi mikrofonu, poz-dravlja goste i učesnike i najavljuje početak Okruglog stola na temu „Ekološki aktivizam gimnazija-laca u Srbiji”. Njegovo ime je Nemanja Vukosavljević, učenik je Zemunske gim-nazije i glavni je organizator skupa. On je organizator skupa, a njegova škola cele manifestacije „Dani demokratske kulture & ekološko razgibavanje”. Reč je, zapravo, o projektu Saveta Evrope o podsticanju demokratske kulture u ško-lama kojem se priključio i Učenički parlament Zemunske gimnazije. Mesto događaja – Arheološki park „Vimina-cijum”, kod Požarevca.Za velikim stolom sede učesnici. Đaci –predstavnici škola iz Srbije i regiona, a između njih stručnjaci i predstavnici Vlade. U čelo dve učeni-ce Zemunske gimnazije – moderatorke Okruglog stola. Onda je Nemanja sve prepustio mode-ratorkama, Katarini Jovanović i Ivi Mihajlović Varbus. One su ukratko Buđenje svesti i savestirekle šta je tema ovog Okruglog stola, a onda reč dale Miliću Jovanoviću, zameniku predsednika Skupštine Grada Požarevca koji je u ime teri-torijalnog domaćina pozdravio goste. Posle njega o ekologiji i problemima govorio je Miloš Blagojević, savet-nik u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Na istu temu, ali iz svog ugla, od-nosno oblasti koju izučava, govorila je i profesor dr Violeta Orlović Lovren, andragog beogradskog Filo-zofskog fakulteta.

Nastavak pročitajte u broju 3137.