Metastaza fašizma u Evropi

Uprošlom broju našeg lista, sa profesorom Bakićem razma-trali smo lošu upotrebu i nepoznavanje pravih značenja pojmova poput fašizma ili populizma, političke levice i desnice i detaljno razmatrali proboj radikal-nog i ekstremnog načina razmišljanja i delovanja na desnoj strani politič-kog života u pojedinačnim evropskim zemljama. Svaka država ima svoju oso-benost kada je reč o radikalnoj desnici koja se negde maskira u populizam, a negde je otvoreno zaljubljena u izvorni fašizam.Aktuelni talas ekstremizma na grani-ci fašizma ne poklapa se slučajno sa rastom društvene nejednakosti od 1980, koja je dostigla nivo blizak onom uoči Prvog svetskog rata. Da bi ekstremni desničari bili prihvatljivi glasačima, oni danas retko spominju reč fašizam, a o antisemitizmu nema govora – etnič-ki rasizam zamenjen je „prihvatljivim“ kulturnim rasizmom i u mnogim evrop-skim zemljama govori se da hrišćanska civilizacija nikako ne može da bude u skladu sa islamskom religijom.– U zapadnoj Evropi muslimani su najčešće i druge boje kože, a kako je nepopularno isticati rasne i biološke razlike, pribegava se „nepomirljivim kulturnim razlikama“ – objašnjava nam Jovo Bakić. – Još je francuski ekstremni desničar Žan Mari Lepen govorio da je „svako mešanje rasa loše jer dovodi do njihovog uništenja“

Nastavak pročitajte u broju 3158.