Mini-hidroelektrane strujni udar na ekosistem

Dugo su se meštani sela Ra-kita, u opštini Babušnica, borili sa vetrenjačama. Bar tako je izgledalo na početku njihovog protesta. Jer, tek tu i tamo, sporadično, pojavljivala se vest da su oni protiv toga da se na Rakitskoj reci, koja protiče kroz selo, gradi mi-ni-hidroelektrana. Sticao se utisak kao da neko namerno prikriva činje-nicu da žitelji ovog dela Srbije mese-cima iskazuju negodovanje stavljajući jasno do znanja nadležnima da ne žele da im bilo ko ugrozi netaknutu priro-du. Pa i život, kako kažu.– Bez vode ovde nema života, a oni nam uzimaju život – rekao je Desimir Stojanov, predsednik Mesne zajednice sela Rakita. – U centru Sela stvorena su klizišta, a jedini put koji smo ima-li do imanja je urušen. Ne možemo da odemo tamo. Primorani smo da se na ovaj način bunimo i nećemo dozvoliti da se to radi.Bili su uporni meštani, ali nije odustajao ni investitor, pa je u jednom trenutku došlo i do incidenta. Pri-sutni kažu, umalo i do tuče.Oni što brane svoju teritoriju iz dana u dan imali su sve veću podršku širom Srbije, pa je tako Ekološki pokret organizovao nedavno u Beogra-du protest. Broj ljudi koji se tu okupio jasno je stavio do znanja nadležnima da o ovome treba da se razgovara. Ekološki aktivisti, a pre svih Po-kret „Odbranimo reke Stare planine”, podigli su svoj glas jer smatraju da su mini-hidroelektrane (MHE) ubice prirodnog sveta.A, šta traže oni koji protestuju? Pre svega, da se zaustavi gradnja širom Srbije kao i da bude obavljena obimna stručna analiza za ispitivanje reka i živog sveta i negativnog uticaja na prirodnu sredinu za sve do sada izgrađene derivacione mini elektra-ne ili one u fazi gradnje. Isto tako, da se uradi stručna analiza koja bi građanima Srbije dala na uvid objek-tivne podatke o tome koliko ove male elektrane zaista doprinose elektroe-nergetskoj stabilnosti Srbije.Zlonamerna kampanjaGde su protesti, tu je politika umešala prste. Jer, iza svega kod nas stoji politika. Tako kaže teorija za-vere, pa je tako bilo i ovom prilikom kada je u Beogradu održan protest. A neposredno pre nego su se oklupili oni koji se protive izgradnji mi-ni-hidroelektrana, redakcijama me-dija stiglo je saopštenje Nacional-nog udruženja mini -hidroelektrana u kojem tvrde da je „manji deo javnosti podržao zlonamernu kampanju jednog broja ljudi koji sve ovo radi iz poli-tičkih ambicija radi ličnog pro-movisanja i drugih interesa”. I još dodaju: „ Male hidroelektrane koje su izgrađene u poslednjih deset godina i koje se grade u Srbiji izgrađene su u skladu sa svim važećim zako-nima i podzakonskim aktima koji su usklađeni sa zakonodavstvom EU, a sve prema Nacionalnom akcionom planu za proizvodnju energije iz obnovlji-vih izvora. Takođe, sva nadležna ministarstva i javna preduzeća kao imaoci javnih ovlašćenja koji pro-pisuju uslove i daju saglasnosti za njihovu izgradnju, dale su svoj pris-tanak za izgradnju MHE u postupku dobijanja građevinske i upotrebne dozvole. Ovi protesti su politiza-cija nečega što ne bi trebalo da bude politika“.

 

Nastavak pročitajte u broju 3133.