Odlazak Roberta Mugabea:san o naciji

Robert Gabrijel Mugabe je bio predsednik Zimbabvea od 1980, pošto je neka-dašnja britanska kolonija Južna Rodezija stekla neza-visnost, do 2017. kada je uklonjen u vojnom udaru. Nasledio ga je dugogo-dišnji saborac kao šef obavešajnih službi, potpredsednik Republike, Emerson Munagagva koji je na vest o Mugabeovoj smrti 7. septembra poru-čio da je državnik posvetio život Zimbabveu i njegovim ljudima.

Nastavak pročitajte u broju 3164.