„Turski tok“ otvorio vrata prošlosti: gasovod putuje kroz istoriju

14ILUSTROVANA POLITIKA/ 25. februar 2020.Gde god krampom da udariš naići ćeš na ostatke drevne Grčke, govorili su svojevre-meno stručnjaci beograd-skog Narodnog muzeja koji su učestvovali na istraživanjima u ovoj zemlji. Ovom prilikom neka slična rečenica može da se izgo-vori i za naše područje. Jeste da stručnjaci nisu bili iznenađeni podacima da se na trasi gasovoda “Turski tok” kroz našu zemlju na-laze ostaci daleke prošlosti, ali jesu brojem nalazišta. Na trasi dugoj malo više od četiri stotine kilometara evidentirana su čak 54 arheološka lokaliteta.To je ono što je prijavljeno. Pi-tanje je da li je trasa “okrznula” još neki delić istorije, a da o tome nisu obavešteni stručnjaci. A to se do-gađa. Kad se prilikom radova naiđe na ostatke prošlosti, kada stignu stručnjaci radovi staju, pa samim tim i projekat. A to košta izvođače. Poskupljuje projekat. Zato, ponekad, izvođač radova zna i da “ne primeti” da su njihove mašine naišle na nešto staro vekovima ili milenijumima.

Osam timova

Kada su doznali kojom trasom ide budući gasovod, stručnjaci su znali da će tu biti posla nja njih. Nisu znali kolikog, ali da će ga ›biti nisu bili u dilemi. Jer, na toj trasi za jedan deo lokaliteta se već znalo. Postojali su od ranije izveštaji da su na nekim mesti-ma, prilikom rekognosciranja terena nalaženi predmeti. Zato je formirano osam arheoloških timova koji su spremno i stručno reagovali na svaku dojavu o nečemu drevnom što su zakačile prilikom rada velike mašine.

Nastavak pročitajte u broju 3187.