Импресум

Први број изашао је
11. новембра 1958.

Издаје и штампа

Цетињска 1, 11000 Београд

Генерални директор

Зефирино Граси

В.д. главног и одговорног уредника Сања Лазаревић

sanja.lazarevic@politika-ad.com

Уредник фотографије Жељко Синобад sinobad@politika-ad.com

Ликовно-графички уредник Милован Саковић

milovan.sakovic@politika-ad.com

Редакција

Огњан Радуловић (репортажа) ognjan.radulovic@politika-ad.com Милица Стаматовић (друштво) milica.stamatovic@politika-ad.com Срђан Јокановић (култура) srdjan.jokanovic@politika-ad.com Бранка Ковачевић (VIVA)

branka.kovacevic@politika-ad.com Радмила Грбовић (лектура) radmila.grbovic@politika-ad.com Горан Бркић

goran.brkic@politika-ad.com Наташа Ускоковић

natasa.uskokovic@politika-ad.com

Техничка редакција

Миле Милошевић

Предраг Станковић

Секретаријат

Лина Мијаиловић

lina.mijailovic@politika-ad.com

Адреса

Цетињска 1, 11000 Београд

Телефони:

330-1442, 330-1443, 3373-346 (факс),

330-1501 (VIVA)

Адресe на интернету www.ilustrovana.com

facebook.com/ilustrovanapolitika1/ twitter.com/IlustrovanaP

E-mail ilustrovana@politika-ad.com

Огласни сектор:

330-1567, 3373-275 (факс)

Тиражна служба и претплата:

330-1640, 330-1638

CIP –  Каталогизација у публикацији

Народна библиотека Србије, Београд ИЛУСТРОВАНА политика / в.д. главног и одговорног уредника Сања Лазаревић.

– Год. 1, бр. 1 (11. нов. 1958)- . – Београд : Политика,

1958- (Београд : Политика). – 30 cm Недељно.

ISSN 0019-2570 = Илустрована политика COBISS.SR-ID 16185602

Рукописи и фотографије се не враћају

ЦЕНА 120 ДИНАРА