Импресум

Први број изашао је
11. новембра 1958.

 

Издаје и штампа ПОЛИТИКА АД

Цетињска 1, 11000 Београд

Генерални директор

Зоран Мошорински

В.д. главног и одговорног уредника

Сања Лазаревић

sanja.lazarevic@politika-ad.com

Заменик в.д. главног и одговорног уредника

Огњан Радуловић (репортажа)

ognjan.radulovic@politika-ad.com

Уредник фотографије

Жељко Синобад

sinobad@politika-ad.com

Ликовно-графички уредник

Милован Саковић

milovan.sakovic@politika-ad.com

Редакција

Милица Стаматовић (друштво)

milica.stamatovic@politika-ad.com

Срђан Јокановић (култура)

srdjan.jokanovic@politika-ad.com

Бранка Ковачевић (VIVA)

branka.kovacevic@politika-ad.com

Радмила Грбовић (лектура)

radmila.grbovic@politika-ad.com

Наташа Ускоковић

natasa.uskokovic@politika-ad.com

Техничка редакција

Миле Милошевић

Предраг Станковић

Секретаријат

Лина Мијаиловић

lina.mijailovic@politika-ad.com

Стални сарадници

Зорица Драгојевић

Јасмина Вујадиновић-Цвјетковић

Горан Бркић

Адреса: Цетињска 1, 11000 Београд

Телефони:

330-1442, 330-1443, 3373-346 (факс),

330-1501 (VIVA)

Адресe на интернету

www.ilustrovana.com

E-mail: ilustrovana@politika-ad.com

Огласни сектор:

330-1567, 3373-275 (факс)

oglasno@politika-ad.com

Тиражна служба и претплата:

330-1640, 330-1638

CIP –  Каталогизација у публикацији

Народна библиотека Србије, Београд

ИЛУСТРОВАНА политика / в.д. главног
и одговорног уредника Сања Лазаревић.
– Год. 1, бр. 1 (11. нов. 1958)- . – Београд :
Политика, 1958- (Београд : Политика). – 30 cm

Недељно.

ISSN 0019-2570 = Илустрована политика

COBISS.SR-ID 16185602

Рукописи и фотографије се не враћају

ЦЕНА 120 ДИНАРА