Импресум

Први број изашао је
11. новембра 1958.

Издаје и штампа
Цетињска 1, 11000 Београд

Генерални директор
Зефирино Граси

В.Д. главног и одговорног уредника
Сања Лазаревић
sanja.lazarevic@politika-ad.com
Саветник главног и одговорног уредника
Горан Козић
Уредник фотографије
Жељко Синобад
sinobad@politika-ad.com
Ликовно-графички уредник
Милован Саковић
milovan.sakovic@politika-ad.com
Редакција
Милица Стаматовић (друштво)
milica.stamatovic@politika-ad.com
Срђан Јокановић (култура)
srdjan.jokanovic@politika-ad.com
Бранка Ковачевић (VIVA)
branka.kovacevic@politika-ad.com
Радмила Грбовић (лектура)
radmila.grbovic@politika-ad.com
Горан Бркић
goran.brkic@politika-ad.com
Наташа Ускоковић
natasa.uskokovic@politika-ad.com

Техничка редакција
Миле Милошевић
Љиљана Фариевски
Секретаријат
Лина Мијаиловић
lina.mijailovic@politika-ad.com
Адреса
Цетињска 1, 11000 Београд
Телефони:
330-1442, 330-1443, 3373-346 (факс),
330-1501 (VIVA)
Адресe на интернету
www.ilustrovana.com
facebook.com/ilustrovanapolitika1/
twitter.com/IlustrovanaP
E-mail
ilustrovana@politika-ad.com
Огласни сектор:
330-1567, 3373-275 (факс)
Тиражна служба и претплата:
330-1640, 330-1638
CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
ИЛУСТРОВАНА политика
– Год. 1, бр. 1 (11. нов. 1958)- . – Београд : Политика,
1958- (Београд : Политика). – 30 cm
Недељно.
ISSN 0019-2570 = Илустрована политика
COBISS.SR-ID 16185602
Рукописи и фотографије се не враћају

ЦЕНА 120 ДИНАРА