Impresum

Prvi broj izašao je
11. novembra 1958.

Izdaje i štampa

Cetinjska 1, 11000 Beograd

Generalni direktor

Zefirino Grasi

V.d. glavnog i odgovornog urednika Sanja Lazarević

sanja.lazarevic@politika-ad.com

Urednik fotografije Željko Sinobad sinobad@politika-ad.com

Likovno-grafički urednik Milovan Saković

milovan.sakovic@politika-ad.com

Redakcija

Ognjan Radulović (reportaža) ognjan.radulovic@politika-ad.com Milica Stamatović (društvo) milica.stamatovic@politika-ad.com Srđan Jokanović (kultura) srdjan.jokanovic@politika-ad.com Branka Kovačević (VIVA)

branka.kovacevic@politika-ad.com Radmila Grbović (lektura) radmila.grbovic@politika-ad.com Goran Brkić

goran.brkic@politika-ad.com Nataša Uskoković

natasa.uskokovic@politika-ad.com

Tehnička redakcija

Mile Milošević

Predrag Stanković

Sekretarijat

Lina Mijailović

lina.mijailovic@politika-ad.com

Adresa

Cetinjska 1, 11000 Beograd

Telefoni:

330-1442, 330-1443, 3373-346 (faks),

330-1501 (VIVA)

Adrese na internetu www.ilustrovana.com

facebook.com/ilustrovanapolitika1/ twitter.com/IlustrovanaP

E-mail ilustrovana@politika-ad.com

Oglasni sektor:

330-1567, 3373-275 (faks)

Tiražna služba i pretplata:

330-1640, 330-1638

CIP –  Katalogizacija u publikaciji

Narodna biblioteka Srbije, Beograd ILUSTROVANA politika / v.d. glavnog i odgovornog urednika Sanja Lazarević.

– God. 1, br. 1 (11. nov. 1958)- . – Beograd : Politika,

1958- (Beograd : Politika). – 30 cm Nedeljno.

ISSN 0019-2570 = Ilustrovana politika COBISS.SR-ID 16185602

Rukopisi i fotografije se ne vraćaju

CENA 120 DINARA