Педагог др Бошко Влаховић: долази време виртуелних школа

Много тога иде уз име профе-сора Бошка М. Влаховића. Он је доктор педагошких наука, први професор Опште педагогије на Учитељском факултету у Београду, редовни члан Српске акаде-мије образовања (САО), главни и одго-ворни уредник часописа „Педагогија“ и директор и главни уредник издавачког предузећа „Едука“ из Београда. Аутор је великог броја стручних и научних радова, уџбеника, посебно студија о иновацијама у образовању. Добитник низа награда и признања, међу којима су Орден рада са златним венцем, повеље и плакете Скупштине Србије. Наш познати педагог, професор уни-верзитета, др Велизар Недовић је на-писао: „Влаховић је један од најутицај-нијих педагога Србије, научник високе педагошке културе, широког делатног хабитуса који га је учинио пиониром иновација у образовању Србије 20. века”. А професор др Никола Поткоњак, председник Српске академије образо-вања, у Зборнику академије је написао: „За једног педагога нема већег доказа да је успео у свом раду него кад се читава једна педагошка област везује за његово име. Када се код нас помену образовне иновације свако ће међу нама одмах помислити на професора Бошка Влаховића“.

Наставак прочитајте у броју 3169.