Veliki brat vreba sa svih strana

Pravo na privatnost je neraskidivo vezano za pravo na dostojanstvo. Zaštita podataka kroz zaštitu privatnosti na Internetu je fundamentalno pravo u poglavlju 24, koje je Srbija otvorila u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Ali ni novi domaći zakon, ni primena najviših evropskih standarda u ovoj oblasti, neće nam sačuvati ni privatnost ni dostojanstvo ukoliko i sami o tome ne povedemo računa


I ako Srbija nema Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (mandat Rodoljubu Šabiću je istekao 22. decembra, a Skupština Srbije još nije izabrala novog) ova nezavisna institucija obavlja svoj posao kao što je to činila od svog osnivanja i imenovanja njenih članova i čelnih ljudi 22. decembra 2004. Tako je u organizaciji Poverenika 28. januara u Svečanoj sali održan skup povodom Dana zaštite podataka o ličnosti. Ovaj Dan se obeležava u svim državama potpisnicama Konvencije o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, a Srbija je jedna od njih. Ova Konvencija, koju je Savet Evrope usvojio 28. januara 1991, predstavlja prvi pravno obavezujući međunarodni ugovor u ovoj oblasti. Inače, cilj ove konvencije je da na teritoriji svake strane ugovornice garantuje svakom fizičkom licu, bez obzira na njegovu nacionalnu pripadnost ili na mesto stanovanja, poštovanje njegovih osnovnih prava i sloboda, a posebno njegovog prava na privatnost kada je reč o automatskoj obradi njegovih ličnih podataka. U članu šest se kaže: „Lični podaci u vezi sa rasnim poreklom, političkim opredeljenjem, verskim ubeđenjem ili nekom drugom vrstom ubeđenja, kao i lični podaci u vezi sa zdravstvenim stanjem ili seksualnim životom mogu se automatski obrađivati samo u slučaju da domaće zakonodavstvo za to predviđa odgovarajuće garancije. Isti je slučaj i sa ličnim podacima iz kaznene evidencije“.

Nastavak pročitajte u broju 3132.